Tên: Người thích hợp.

Tác giả: Lương Y Nhĩ.

Dịch: Cáo.

Beta: Hội các Mae.

Thể loại: fanfic love by chance, ngọt, HE, đàn anh đàn em, niên hạ, đàn anh thụ đàn em công.

Couple: KengklaxTechno.

Số chương: 28

MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7
Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12
 Chương 13 | Chương 14Chương 15
 Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 
Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24  
Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28
Tiểu kịch trường