Tên truyện: HP chi hựu nhất tràng ma dược sự cố

Tác giả: j112233

Thể loại: Harry Potter đồng nhân, sinh tử, HaDra

Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành.

Link bản QT:Watpad

Tình trạng edit: đang tiến hành.

MỤC LỤC 

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25